Badania laboratoryjne

Badania wody, ścieków i osadów, realizowane przez nasze Laboratorium, umożliwiają odpowiednie zarządzanie zasobami oraz skuteczne planowanie projektów modernizacyjnych w zakresie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Niepomyślny wynik pozwala zapobiec negatywnym skutkom oraz determinuje wdrożenie odpowiednich działań naprawczych.

Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, co warunkuje wysoką jakość i kompleksowość usług. Badania wykonujemy w ramach badań zdefiniowanych lub w oparciu o wybrane parametry wskazane przez klienta.

Badania laboratoryjne

Świadczone usługi

BADANIE WODY

BADANIE WODY

Wykonujemy badania fizyko-chemiczne, hydrobiologiczne oraz bakteriologiczne wody, mające na celu określenie składu chemicznego, cech fizycznych i właściwości mikrobiologicznych wody oraz ocenę zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badamy jakość:

  • wody głębinowej (np. studnie, piezometry)

  • wody powierzchniowej (np. kąpieliska, łowiska)

  • wody technologicznej mającej zastosowanie w zmiękczaczach wody, stacjach uzdatniania wody czy kotłach, instalacjach co. ,

  • wody chłodniczej,

  • wód opadowych, roztopowych,

  • wody przeznaczonej do spożycia, badanej w celu kontroli sanitarnej (np. woda pitna stosowana do celów sanitarnych i higienicznych, woda butelkowana, woda stosowana w rolnictwie, woda przemysłowa, badania niezbędne w celu odbioru przyłącza,

  • wody w basenach i pływalniach.

Cennik badań zdefiniowanych lub wycena indywidualna według parametrów

cennik badań zdefiniowanych

Parametr Jednostka   Badanie bakteriologiczne   Badanie fizyko-chemiczne Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne  
Podstawowe Rozszerzone Podstawowe Rozszerzone
Bakterie grupy coli jtk/100ml v     v v
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml v     v v
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/72h   v     v v
Barwa mg/l Pt   v v v v
Mętność NTU   v v v v
Smak     v v v v
Zapach     v v v v
pH     v v v v
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm   v v v v
Mangan mg/l     v   v
Żelazo ogólne mg/l     v   v
Cena netto za szt. [zł]   200,88 72,22 163,64 273,10 364,52
Cena brutto VAT 8% [zł]*   216,95 78,00 176,73 294,95 393,68
Cena brutto VAT 23% [zł]*   247,08 88,83 201,28 335,91 448,36

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

BADANIE ŚCIEKÓW

BADANIE ŚCIEKÓW

Usługa polegająca na wykonaniu badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych ścieków na podstawie parametrów wskazanych przez klienta. Celem badania jest sprawdzenie, czy parametry ścieków są zgodne z umowami, pozwoleniami wodno-prawnymi i powszechnie obowiązującym prawem, tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lud do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Badamy jakość ścieków:

  • surowych

  • oczyszczonych

  • technologicznych

Wycena indywidualna według parametrów
BADANIE OSADÓW

BADANIE OSADÓW

Usługa polegająca na wykonaniu badań bakteriologicznych osadów, których celem jest wykrycie obecności bakterii z rodzaju Salmonella oraz badaniu parazytologicznych osadów wykonywanych w celu wykrycia żywych jaj pasożytów jalitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.. Wszystkie badania są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Wycena indywidualna według parametrów
Transport i pobór próbek

Transport i pobór próbek

Pobranie i transport próbki na terenie Bydgoszczy (ryczałt)

Cena za 1 sztukę / 40,69 zł netto


Pobranie i transport próbki na terenie gmin: Dobrcz, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska

Cena za 1 sztukę / 40,69 zł netto + 1,38 zł netto za każdy km poza granicami Bydgoszczy

Kontakt


 

CENTRALNE LABORATORIUM
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry